Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk gebruik van de website www.realvapor.be, op alle goederen diensten die op de site beschikbaar zijn, op alle goederen en diensten geleverd door Real Vapor BVBA en op enige en alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten die daaraan zijn gekoppeld.

 

 

ARTIKEL 1 - DEFINITIES

In deze algemene wordt verstaan onder:

1.1       Real Vapor BVBA: Real Vapor BVBA, een vennootschap onder Belgisch recht, statutair gevestigd te Ondernemingenstraat 9 in 8630 Veurne BE 0675.463.854, en alle direct of indirect aan haar gelieerde ondernemingen en vennootschappen; 

1.2       Afnemer: de wederpartij van Real Vapor BVBA bij een Overeenkomst of andere rechtsbetrekking; 

1.3       Overeenkomst: iedere overeenkomst tussen Real Vapor BVBA en Afnemer en elke wijziging of aanvulling daarop; 

1.4       Goederen: alle stoffelijke zaken die ter uitvoering van een Overeenkomst aan Afnemer (zullen) worden (af)geleverd; 

1.5       Diensten: alle door Real Vapor BVBA aan Afnemer te verlenen diensten, waaronder begrepen – doch niet beperkt tot – het geven van advies; 

1.6       Schade: alle door Afnemer geleden directe vermogensschade, uitgezonderd gederfde omzet, winst en/of andere gevolgschade, maar inclusief gemaakte redelijke kosten van accountants, juridisch adviseurs en fiscalisten ter vaststelling van schade en aansprakelijkheid; 

1.7       Overmacht: iedere tekortkoming die niet aan Real Vapor BVBA kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in de rechtspraak geldende opvattingen voor haar rekening komt. 

1.8       Voorwaarden: deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden. 

 

ARTIKEL 2 - ALGEMEEN

 

2.1       Door gebruik te maken van de website en/ of de door Real Vapor geleverde goederen en diensten bevestigt en garandeert de Afnemer dat hij/ zij 18 jaar of ouder is, en handelt in naam van de onderneming. De Afnemer verplicht zich om alle instructies van Real Vapor BVBA op de juiste wijze te volgen, zoals onder meer het verschaffen van juiste, accurate, up-to-date en volledige persoonlijke gegevens. 

2.2       De Afnemer verplicht zich om persoonlijke gegevens binnen tien (10) dagen te updaten in het geval dat zich enige wijzigingen voordoen.

 

ARTIKEL 3 – GEEN ONWETTIG OF VERBODEN GEBRUIK

 

3.1       De Afnemer verplicht zich om de goederen en diensten niet voor illegale doeleinden te gebruiken of in strijd met deze Voorwaarden of enige andere toepasselijke bepalingen.

 

ARTIKEL 4 – BEPERKING/ BEEINDIGING

 

4.1       Real Vapor BVBA  behoudt zich het recht voor om, naar eigen goeddunken, de toegang van de Afnemer tot alle diensten of een deel daarvan op enig tijdstip te beëindigen om welke reden dan ook zonder voorafgaande kennisgeving of aansprakelijkheid van de zijde van Real Vapor BVBA. Redenen voor een dergelijke beëindiging omvatten, maar zijn niet beperkt tot (a) inbreuk op of schending van deze Voorwaarden, (b) op verzoek van politie of justitie, (c) bij onvoorziene technische problemen of beveiligingskwesties, en (d) bij langere periodes van geen activiteit.

 

ARTIKEL 5 – ACCOUNT

 

5.1       Na het invullen van het registratieformulier op de website ontvangt de Afnemer een wachtwoord en krijgt hij/ zij een account toegewezen. 

5.2       De Afnemer is verantwoordelijk voor het geheimhouden van zijn/ haar wachtwoord en account, en draagt de volledige verantwoordelijkheid voor alle activiteiten die onder haar/ zijn wachtwoord of account plaatsvinden.

5.3       De Afnemer stemt ermee in (a) om Real Vapor BVBA onmiddellijk op de hoogte te stellen van enig onbevoegd gebruik van zijn/ haar wachtwoord of account, of van enige andere inbreuk op de beveiliging, en (b) om na afloop van elke sessie uit te loggen uit zijn/ haar account. Real Vapor BVBA accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor enig verlies of schade die voortvloeit uit het feit dat Afnemer deze bepaling niet nakomt. 

5.4       De Afnemer stemt er hierbij mee in Real Vapor BVBA schadeloos te houden en te vrijwaren tegen enige en alle claims die tegen Real Vapor BVBA kunnen worden ingesteld ten gevolge van enig gebruik of misbruik van zijn/ haar wachtwoord of account door enig onbevoegd persoon.

 

ARTIKEL 6 – AANBIEDINGEN / OVEREENKOMST

 

6.1       Alle aanbiedingen van de zijde van Real Vapor BVBA zijn pas bindend nadat de Afnemer een ontvangstbevestiging heeft ontvangen van Real Vapor BVBA waarmee de overeenkomst wordt bekrachtigd en/ of de bestelling wordt bevestigd.

 

ARTIKEL 7 – LEVERINGS- EN –VERZENDINFORMATIE

 

7.1       De door Real Vapor BVBA opgegeven levertermijnen zijn slechts indicatief. 

7.2       Overschrijding van enige leveringstermijn geeft Afnemer geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht zijn/ haar bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van Afnemer redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat hij/ zij de overeenkomst in stand laat. Afnemer is in dat geval gerechtigd de bestelling schriftelijk te annuleren (per e-mail, per fax of met de post). Desgevallend zal Real Vapor BVBA de betalingen die door de Afnemer zijn gedaan binnen dertig dagen terugstorten, zonder dat Real Vapor BVBA hierdoor enige andere of verdere aansprakelijkheid accepteert.

 

ARTIKEL 8 – RISICO TIJDENS TRANSPORT

 

8.1       De levering van de goederen en diensten vindt plaat op het moment van vertrek van de goederen of diensten uit het magazijn van Real Vapor BVBA. Op dat ogenblik gaat het risico van schade, diefstal of verlies over op de Afnemer. 

8.2       Indien Real Vapor BVBA zorg draagt voor het transport en levering van de goederen en diensten, dan doet dat geen afbreuk aan het bepaalde in lid 1 van dit artikel. 

8.3       De Afnemer is verplicht de goederen en diensten op de afgesproken plaats van aflevering in ontvangst te nemen en direct te lossen. 

8.4       De Afnemer dient bij levering te onderzoeken of de zaken aan de overeenkomst beantwoorden (juiste product/ dienst, juiste kwaliteit, juiste kwantiteit, afwezigheid van beschadigingen, etc.). Indien de goederen of diensten niet aan de overeenkomst beantwoorden, kan de Afnemer daarop geen beroep meer doen indien hij Real Vapor BVBA daarvan niet schriftelijk en gemotiveerd kennis heeft gegeven. De termijn waarbinnen klachten moeten gecommuniceerd worden is bij zichtbare gebreken 2 werkdagen na levering, en bij onzichtbare gebreken binnen twee (2) dagen na ontdekking althans uiterlijk binnen dertig (30) dagen na levering. Klachten die na deze termijn worden ingediend zullen niet aanvaard worden.

 

ARTIKEL 9 – BEDENKPERIODE

 

9.1       Na ontvangst van de goederen of diensten mag de Afnemer de overeenkomst binnen zeven dagen opzeggen op voorwaarde dat de verzegelde fabrieksverpakking van de producten volledig intact is. 

9.2       De Afnemer dient Real Vapor BVBA hier via e-mail over te informeren en de producten onmiddellijk terug te sturen. De Afnemer draagt het risico tijdens het retourtransport. 

9.3       In het geval dat betaling door de Afnemer reeds heeft plaatsgevonden, zal Real Vapor BVBA na ontvangst van de betreffende producten het verschuldigde bedrag krachtens deze overeenkomst binnen dertig dagen aan de Afnemer terugbetalen. De verzendkosten voor het terugzenden van de producten worden niet vergoed.

 

ARTIKEL 10 – GARANTIE

 

10.1     Klachten met betrekking tot geleverde producten worden alleen behandeld indien de producten binnen 5 werkdagen na levering worden terugstuurd naar Real Vapor BVBA, voorzien van een uitgebreide beschrijving van de aard en de mate van het defect. Na afloop van deze periode worden de geleverde producten beschouwd als zijnde naar tevredenheid en is de levering onvoorwaardelijk geaccepteerd.  

10.2     Indien Real Vapor BVBA van mening is dat een klacht terecht is, is het bedrijf enkel verplicht om op zo kort mogelijke termijn vervangende producten te leveren en/of de aankoopwaarde uit te keren middels een kortingsbon of -code. De Afnemer heeft geen recht op enige schadevergoeding en/ of vergoeding van eventuele verzendkosten. De kosten van reparatie en/of onderzoekskosten zijn voor rekening van Real Vapor BVBA mits dit binnen de garantie valt. 

10.3     De garantie waarnaar in dit artikel wordt verwezen, is niet van toepassing in het geval dat het defect volledig of gedeeltelijk is veroorzaakt door incorrect, onjuist, onachtzaam of ondeskundig gebruik en/of indien u enige wijzigingen aan de producten heeft aangebracht.

 

ARTIKEL 11 – AANSPRAKELIJKHEID

 

11.1     De aansprakelijkheid van Real Vapor BVBA is beperkt tot de garantie die vermeld wordt in artikel 10. 

11.2     In elk geval blijft de aansprakelijkheid van Real Vapor BVBA voor de levering van defecte producten beperkt tot de directe schade met een maximum van de overeengekomen prijs van de betreffende producten. Aansprakelijkheid voor indirecte schade is uitgesloten tenzij de schade het gevolg is van onze bewuste opzet of ernstige nalatigheid.

11.3     Onverminderd artikel 11 lid 2, is Real Vapor BVBA niet aansprakelijk in het geval dat het defect volledig of gedeeltelijk is veroorzaakt door incorrect, onjuist, onachtzaam of ondeskundig gebruik door de Afnemer en/of indien de Afnemer enige wijzigingen aan de producten heeft aangebracht. 

11.4     De Afnemer stemt er hierbij mee in om Real Vapor BVBA, haar dochtermaatschappijen, verbonden ondernemingen, directeuren, agenten en enige andere partij die betrokken is bij het creëren, het produceren of de levering van de website of de diensten schadeloos te houden en te vrijwaren tegen enige en alle claims van derde partijen wegens of voortvloeiend uit het gebruik van de goederen en diensten door de Afnemer en/of de schending van deze Voorwaarden.

 

ARTIKEL 12 – BEWIJS

 

12.1     Tenzij het tegendeel wordt bewezen, geldt de administratie van Real Vapor BVBA als overtuigend bewijs van de bestellingen die de Afnemer heeft gedaan, van zijn/ haar betaling aan Real Vapor BVBA en de levering van de goederen en diensten. 

12.2     De Afnemer stemt er hierbij mee in dat elektronische communicaties als bewijs kunnen worden overlegd.

 

ARTIKEL 13 – DOUANE

 

13.1     Real Vapor BVBA kan niet garanderen dat de douaneautoriteiten de goederen die de Afnemer heeft besteld, niet in beslag zullen nemen. Indien dit het geval is, zal Real Vapor BVBA de Afnemer niet vergoeden voor enige betalingen.

 

ARTIKEL 14 – PRIJZEN, BETALING EN VERREKENING

 

14.1     De vermelde prijzen voor de aangeboden goederen en diensten zijn in euro's, exclusief BTW en exclusief handlings- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders schriftelijk vermeld door Real Vapor BVBA. 

14.2     Behoudens anders schriftelijk bevestigd door Real Vapor BVBA zijn alle facturen contant betaalbaar. De betaling dient te geschieden zonder korting of compensatie. 

14.3     Real Vapor BVBA is bevoegd bedragen die zij van Afnemer heeft te vorderen of te verrekenen met bedragen die Real Vapor BVBA of een aan haar verbonden vennootschap verschuldigd is of zal zijn aan Afnemer. 

14.4     In geval van verzuim zijn alle betalingsverplichtingen van Afnemer terstond opeisbaar en behoudt Real Vapor BVBA zich het recht voor het factuurbedrag met 10% te verhogen met een minimum van 100€ ten titel van forfaitair en onherleidbaar strafbeding. De Afnemer is bovendien bij verzuim een nalatigheidsinterest verschuldigd die gelijk is aan de Belgische wettelijke intrestvoet vermeerderd met 2%, met een minimum intrestvoet van 8% op het openstaande bedrag vanaf factuurdatum.

 

ARTIKEL 15 – EIGENDOMSVOORBEHOUD

 

15.1 De geleverde goederen blijven onze eigendom zolang de volledige prijs niet is betaald. Alle risico’s zijn ten laste van de koper. De betaalde voorschotten blijven ons verworven ter vergoeding van de mogelijke verliezen bij wederverkoop. Ingeval de koper de aan ons toehorende goederen zelf verwerkt, of herverkoopt, draagt hij vanaf heden aan ons alle schuldvorderingen over die voorkomen uit deze herverkoop.

ARTIKEL 16 – OVERMACHT

 

16.1     Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Real Vapor BVBA in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zonder dat Real Vapor BVBA gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

 

ARTIKEL 17 – DIVERSEN

 

17.1     Real Vapor BVBA behoudt zich het recht voor om deze Voorwaarden te wijzigen. Dergelijke wijzigingen worden onmiddellijk van kracht bij plaatsing van de gewijzigde Voorwaarden op de website www.realvapor.be en/ of mededeling aan de Afnemer. 

17.2     Wanneer door Real Vapor BVBA gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden heeft toegestaan, doet dit geen afbreuk aan haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. De Afnemer kan nooit enig recht laten gelden op grond van het feit dat Real Vapor BVBA deze Voorwaarden soepel toepast. 

17.3     Deze Voorwaarden vormen de gehele overeenkomst tussen de partijen en vervangen enige en alle voorafgaande en gelijktijdige overeenkomsten tussen de partijen met betrekking tot dit onderwerp. 

17.4     Indien wordt bepaald dat enige bepaling van deze Voorwaarden niet rechtsgeldig is of onuitvoerbaar, laat een dergelijke niet-rechtsgeldigheid of onuitvoerbaarheid enige andere bepaling van deze Voorwaarden onverlet, welke bepalingen onverminderd van kracht zullen blijven. 

17.5     Deze Voorwaarden vallen onder de Belgische wetgeving. De rechtbanken van het arrondissement Veurne zijn bij uitsluiting bevoegd te oordelen over enige en alle geschillen met betrekking tot deze Voorwaarden.